*تیراژه به زبان پارسی و به معنای رنگین کمان می باشد*

  * Last tours (2017)

 

 

تور نوروز ارمنستان

(Mar, 2017)

 

تور ارمنستان

(Jun, 1-6 2017)

 

تور یک روزه برای استرالیایی ها

(May, 2017)

 

تور 2 روزه تفرش

15 و 16 تیر (July, 6-7, 2017)

*********************************

برخی تورهای اجرا شده در سال 1396:

*********************************

 

 تورهای اجراشده در سال 1395 (2016)

 

 تورهای اجراشده در سال 1394 (2015)

 

 تورهای اجراشده در سال 1393 (2014)

تورهای اجراشده در سال 1391-92 (2013)

تورهای اجراشده در سال 1390 (2012)

تورهای اجراشده در سال 1389 (2011)

تورهای اجراشده در سال 1388 (2010)

تورهای اجراشده در سال 1387 (2009)

 
 

استفاده از عکس ها و مطالب سایت تیراژه فقط با درج منبع آزاد است.

Jan. 2007 web design by: TIRAJEH Inc. Tafresh-Iran - All rights reserved.